YÜRÜTÜCÜLÜĞÜNÜ YAPTIĞI YADA YARDIMCI ARAŞTIRICI OLARAK GÖREV ALDIĞI BİTEN VE DEVAM EDEN PROJELER

 

 

1986 - 1988   Karayaka (Erbaa) ile Serenli (Niksar) arasında Kuzey Anadolu Fay Zonunun jeolojik ve tektonik özellikleri - Yüksek Lisans tezi.

 

1989 - 1993   Neotectonics of the eastern central segment of the North Anatolian Fault Zone. - Doktora tezi

 

1989 – 1991   Neotectonic evolution of the Tercan-Çayırlı (Erzincan) basin. Grup Projesi, Yardımcı Araştırıcı

 

1991 – 1992   British Council Project. Palaeomagnetic geotraverse; North Anatolian Fault Zone and eastern Anatolian Block. Proje Yürütücüsü

 

1995 – 1999   British Council Project. Palaeomagnetic analysis of crustal deformation in central Turkey. Proje Yürütücüsü

 

1995 – 1997   Anadolu Bloğunun doğusu ile Kuzey Anadolu Fay Zonu’nun orta kesimindeki kabuksal deformasyonun paleomanyetik ve yapısal incelemesi. TÜBİTAK Projesi, YDABÇAG-08/ 195Y002. Proje Yürütücüsü 

 

1995 – 1997  TÜBİTAK Ulusal Deniz Araştırmaları Projesi - YDABÇAG 232/G; “Ulusal Deniz Jeolojisi ve Jeofiziği programı” kapsamında, “Güneybatı Anadolu ve çevresindeki aktif fayların deprem aktivitelerinin jeolojik, jeomorfolojik ve paleosismolojik yöntemlerle belirlenmesi. Yardımcı Araştırıcı

 

1997 – 1998   Orta Anadolu Bindirme Kuşağının Alicik-Kızıllı (Akdağmadeni-Yıldızeli) yöresindeki jeolojik özellikleri. C.Ü. Araştırma Fonu Projesi, No M-101. Proje Yürütücüsü

1998 - 1999   Orta Anadolu bindirme kuşağının Sulusaray civarındaki jeolojik ve tektonik özellikleri. C.Ü. Araştırma Fonu Projesi, No M-120. Proje Yürütücüsü

 

1998 - 1999   Areal and temporal distribution of neotectonic deformation in Turkey: a palaeomagnetic analysis. NATO Collaborative Research Grant, No CRG972054. Proje Yürütücüsü

 

1998 - 2000   The Eurasia-Anatolia collision: insight from the Miocene to Quaternary volcanics of central and northern Anatolia. NATO Collaborative Research Grant, No CRG973039. Yardımcı Araştırıcı

 

1998 - 2000   Ecemiş Fay Zonu ile Isparta açısı arasındaki bölgenin paleomanyetik özellikleri. TÜBİTAK Projesi, No YDABÇAG-198Y008. Yardımcı Araştırıcı

1999 - 2003   Orta ve Kuzey Anadolu Miyosen-Kuvaterner volkanizması ışığında Avrasya-Anadolu levhalarının çarpışması. TÜBİTAK Projesi, No YDABÇAG-198Y092. Proje Yürütücüsü

 

2000 -  2002  Palaeomagnetic analysis of crustal deformation in eastern and southern Anatolia. NATO Collaborative Linkage Grant, No EST.CLG.977055. Proje Yürütücüsü

 

2000 - 2003   Altınyayla (Sivas) Kuvaterner havzasının geometrisi, kinematiği, aktif tektoniği ve paleosismik özellikleri. C.Ü. Araştırma Fonu Projesi, M-161. Proje Yürütücüsü

 

2001- 2004    Ölü Deniz ve Doğu Anadolu Fay Zonlarının kesişim bölgesindeki kabuksal deformasyonun paleomanyetik ve jeokronolojik açıdan incelenmesi. TÜBİTAK Projesi, No: YDABÇAG – 101Y023. Proje Yürütücüsü

 

2005 - 2008   Anadolu Bloğu - Arap levhasının Neotektonik Dönem Çarpışma sürecinde gelişen Kabuksal Deformasyonun Paleomanyetik Yöntemlerle Analizi. TÜBİTAK Projesi, No: ÇAYDAG – 104Y262. Yardımcı Araştırıcı

 

2005 - 2009   The Travertine record of Recent environmental change in Turkey. British Council Projesi, Proje Yürütücüsü

 

2006 - 2009  Aktif Fay Zonları ve Doğal Afetler : Kuzey Anadolu Fay Zonu Üzerinde Kelkit Vadisi Boyunca Yer Alan Yerleşim Alanlarının Doğal Afet Risk Analizi ve Afet Bilgi Sisteminin Oluşturulması. Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) İleri Üniversite Projesi, Proje Yürütücüsü

 

2006 - 2009   Erzincan Çek-Ayır Havzası’nın Neotektonik Gelişiminin Paleomanyetik Yöntemlerle İncelenmesi. TÜBİTAK Projesi, ÇAYDAG-106Y062, Proje Yürütücüsü.    

 

2006 - 2009   Güncel İklimsel ve Çevresel Değişimlerin Jeomanyetizma ve Kararlı İzotop Çalışmaları ile İncelenmesi : Denizli (Pamukkale), Travertenleri, Batı Anadolu CUBAP M-308, Yardımcı Araştırıcı.

 

2006 - 2009   Gölova Havzası (Sivas) GD’sunda Kuzey Anadolu Fay Zonu’nun Neotektonik Özellikleri. CUBAP M-336 Nolu Proje. Volkan Yetkil Yüksek Lisans Projesi.

 

2006 -          Türkiye’nin Deprem Riski Yüksek-ancak tektonik rejimleri farklı- Jeostratejik Bölgelerinde Deprem Davranışının Çok Disiplinli Yöntemlerle Araştırılması’, TÜBİTAK Projesi, Eş Yürütücü.

 

2006            Landslide mapping along the Kelkit valley section of the North Anatolian Fault (Turkey) using InSAR. ESA (European Satellite Agency) Category 1 project no. 3613, Proje Yürütücüsü.

 

2006 –          Kuzey Anadolu Fay Zonu’nun Suşehri Havzası’ndaki Bölümünün Neotektonik ve Paleosismolojik Özellikleri, CUBAP M-356 Nolu A.Polat doktora tez projesi, Yürütücü.

 

2008 -          Aktif Fay Zonları ve Doğal Afetler : Kuzey Anadolu Fay Zonu Üzerinde Kelkit Vadisi Boyunca Yer Alan Yerleşim Alanlarının Doğal Afet Risk Analizi ve Afet Bilgi Sisteminin Oluşturulması. CUBAP M-359 Nolu Güdümlü Proje, Yürütücü.